۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه

به اعدام های 35 ساله رژیم جنایتکار اعتراض کنیم جان شیرینی در خطر است مینا زرین

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.....زندانها را تخریب کنیم ....
نه به اعدام ،نه به شکنجه ،نه به زندان دراعتراض به اعدام های اخیر در کردستان بلوچستان و خوزستان
به نظر من، اعدام وگرفتن حق حیات _نیست ونابودکردن _درطول حیات انسانی یکی از ابزارهای تاکنونی سرکوبگران از جمله رژیم جمهوری اسلامی بوده است که پایه و اساس اش بر مبنای نقش بازدارندگی بنا نهاده شده است.به عبارتی دولتهای سرکوبگر( مروجان رسمی خشونت) برای ادامه بقای خود در قدرت و انحصاری کردن قدرت سياسی و با ساختارهای بسته سياسی(توتالیتر) مجازاتی چون اعدام را یعنی ممنوعیت حق حیات وهمچنین نفی وپایمال کردن ارزش ومقام انسان را ایجاد واجرا می کنند . اعدام یعنی" قتلی آگاهانه " بطور سیستماتیک در رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ خود مورد استفاده قرارگرفت. یعنی به زبانی ساده حکومت ها بعنوان مأموران شکنجه زیر لوای قانون قتلی "آگاهانه" را به اجرا می گذارند. اعدام های اخیر در کردستان بلوچستان و خوزستان یادآور زخمها ی عمیق ودردناک اعدامیان دهه 60 را برایم دارد که از همینجا با خانواده وتمامی آزادیخواهان همدردی می کنم .

و در این برهه حساس رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با هر رنگی و با هر شکلی چه اصلاح طلب و چه اصول گرا و چه سبز و چه سیاه بایستی برداشته شود تا انسانها، روشنفکران، زنان،آزادیخوهان،کمونیستها و همه وهمه سرنوشت خود را تعیین کنند و دولت ، حکومت و جامعه خود را بر پا سازند.جامعه ای که در آن هیچ مادری فرزند خود را بر چوبه های دار نبیند،هیچ زنی خود سوزی نکند،هیچ هم جنسگرایی پای جوخه های اعدام نرود،هیچ انسانی همچون من که یک دهه از زندگی ام را در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی گذراندم را طی نکند،هیچ دانشجویی از خوابگاه دانشجویی به پایین پرتاب نشود و هیچ دانشجویی فریب تز 2 خرداد و اصلاح طلبی را نخورد،هیچ کارگری ارزش کار خود را به سرمایه داران نفروشد،هیچ کودکی وارد اردوی کار نگردد و زندگی کودکانه اش از او گرفته نشود و هیچ انسانی قلب اش برای آزادی و برابری با گلوله ها شکافته نشود .
به اعدام های 35 ساله رژیم جنایتکار اعتراض کنیم جان شیرینی در خطر است ......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر