۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

اگر تاریخ را ننویسیم تاریخ را سربکوبگران شستشو خواهند داد

 اگر حافظه جمعی باز نویسی نشود محو میگردد ..واگر انسانهایی که برای رهایی خود و انسانها در پروژه مبارزه طبقاتی خود را درگیر نکنند تاریخ تقلیل و تبدیل به سیاست ردگی و فرهنگی ضد چپ ،ضد انسان ،بی قهرمان ،بی مقصد و بی مقصود شکل و فرم می گیردیعنی فرهنگ ولنگ وازی و پهلوان پنبه ایی وابتدال یعنی زبون گرایی و تقدس گرایی دولتهای سربکوبکر ،ایده های نظامی گرایی و اشتیاق و الهام به یاوه های بی مزه و فاکت های میهن پرستانه دروغین ووو اگر باز تاریخ را ننویسیم تاریخ را سربکوبگران شستشو خواهند داد و مملو از از داستانهای پولداران و قدرتمندان و ایدلوژی هایشان خواهند شد ...واگر باز ننویسیم تاریخ را ،نه تنها به جایکاهی برای فراموشی حمعی تبدیل خواهد شد بلکه واحدی غوطه ور خواهد شد که خطرناک برای تمامی بشریت ،آزادیخواهان و جنبش چپ و کمونیستها خواهد شد ...رفیق تاریخ را بنویس....مینا زرین
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر