۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

اجرا ي احکام اعدام بايد متوقف شود!

گفتگوهاي زندان
اجرا ي احکام اعدام بايد متوقف شود!
حکم اعدام بدون درنظر گرفتن نوع جرايم بايد لغو شود
صدور احکام ممنوعيت خروج از کشور، دستگيري، زندان و اعدام به وظيفه ي هر روزه اي در نظام سرمايه داري جمهوري اسلامي تبديل شده است. در اين نظام هويت و حقوق حقه ي انساني به هيچ گرفته مي شود. حداقل آزادي هاي اساسي؛ آزادي عقيده، بيان، اجتماعات، اعتراض، پوشش، حق سفر و ... ، در اين کشورنديده گرفته مي شوند. گفتگوهاي زندان چون هميشه همه ي اعمال ضد انساني رژيم جمهوري اسلامي را محکوم کرده و معتقد است هيچ کس نبايد بخاطر عقيده يا مرام سياسي دستگير و زنداني شود. صدور حکم اعدام، بويژه احکام اعدامي که جديدا صادر شده، حکم اعدام نوجوانان و ساير احکام اعدام بايد متوقف شوند. در يک کلام لغو حکم اعدام بدون توجه به نوع جرايم.
ما توجه همه ي انسان دوستان و همه ي سازمان هاي فعال در زمينه ي حقوق بشر را به وضعيت وحشتناک ايران و به زندگي انسان هايي که هرروزه به اعدام محکوم مي شوند، جلب مي کنيم

سرنگون باد رژيم جمهوري اسلامي
زنده باد سوسياليسم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر