۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

غم از دست دادن پدرعزيز ومبارز کارگری ازخانواده زندانیان سیاسی !!!

این پیام تقدیر، بپاس کارگرمبارزمامه حمه -محمد صالحی برای ارزش کارهایی که به نفع کارگران انجام دادوهمچنین دفاع ودل نگرانیهاوتلاش برای کمپین ،ازادی زندانی سیاسی فعال کارگری مبارز- محمودصالحی -فرزند ایشان ،داشت به محمود صالحی ونجیبه صالحی زاده ازفعالین ارزشمند جنبش کارگری تقدیم می شود-مینا زرین.


ضايعه و غم از دست دادن پدرعزيز ومبارز کارگری را به محمود صالحی ونجیبه صالحی زاده ،خانواده و دوستان وی تسليت گفته و خودرا در غم آنها عميقا سهيم می دانم!پرسش های همیشگی و تکراری من و ما این است که چگونه پدران و مادران، زندانیان سیاسی ازعربده جوییهای ماموران امنیتی و شکنجه گران ارتجاع حاکم ،نه تنها نهراسیدند، بلکه با تلاش های
شبانه روزی پدران ومادران زندانیان سیاسی بود که مستقیم و یا غیر مستقیم ،با رژیم جمهوری اسلامی درگیر مبارزه درخارج از زندان ها بودند والبته بیشمار پدران ومادران ،خود هم شخصاً طعم تلخ زندان را تجربه کردند!

آن عزیزان رنج های بیشماری از قبیل طرد واخراج از محل کار وبه خطر افتادن امنیت جانی ومالی ومورد تهدید قرارگرفتن توسط اوباشان محلات ومساجد ،دادستانی وقوه قضاییه وارگان های سرکوب قرارگرفته وقراردارند و برای فرزندان زندانیان سیاسی شان زحمات بسیاری به دوش کشیده ومتحمل می شوند!

مادران دراین راه، برگزیده - پر وپیچ وخطرفرزندانشان، بی تاب شدند وپدران اشک درسکوت وخلوت ریختند و بادستگیری های مداوم فرزندانشان، درجلوی زندانها برای جستجوی خبری ازفرزندانشان ویا ملاقاتی ،ازاین زندان به آن زندان وازاین شهر به آن شهربخاطر فرزندان دلیر وآگاهشان که ریشه های تاریخ سرخ سرزمینی بنام ایران است،دربه در شدند!
وآنان همچون، جستجوگری مهربان و پیگیر- فرزند زندانی را،یاری کرده ویاری میکنند و با زندانی سیاسی همراه وپیوسته شده ومی شوند والبته خود پدران ومادران هم مورد تهاجم وضرب وجرح وحشیانه قرارمی گرفتند ومی گیرند ! همانطور که ما شاهد هستیم با کمال تاسف وتالم ،بسیاری ازدوری فرزند زندانی وغم ازدست دادن فرزندان اعدامیشان یکی پس ازدیگری به خاک سپرده می شوند!

من از همین جا بعنوان یک زندانی سیاسی دهه 60 ویکی از همکاران گفتگوهای زندان با تمامی دردهای آنان همدردی وبه مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی درود می فرستم وهمچنین یاد پدر عزیزومبارز فعال کارگری محمد صالحی را گرامی می دارم!

با هزاران بار گرامیداشت آن عزیزان ،آنان درشرایطی با ما وداع می کنند که رژیم جمهوری اسلامی حتی از برگزاری مراسم خاکسپاری وهمراهی مردم کوچه و خیابان درهراس ووحشت است !

اما– ما – که، حقیقت را برچوبه های دار دیده ایم ،گرامیداشت ها را با توان وبا سکوت نکردن ،برگزارخواهیم کردو با سانسور وسیع و بی رحمانه رسانه های حاکم مقابله خواهیم کرد... مارنج ها و سرافرازیها ،مبارزات وناملایمات، زندان و زندانی سیاسی و خانواده های آنان را به فراموشی نخواهیم سپرد و با مادران و پدران دلجویی ،همدردی وهمراهی خواهیم کرد. ما قاتلین وآدم کشان 3 دهه کشتار- مادران، پدران و فرزندانشان که در زندانهاو بیرون از زندان به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، افشا ومقابله خواهیم کرد !

وما همواره تاریخ مبارزات مادران و پدران را در جلوی زندان هاو جنگل پرستاره فرزندان دلیرشان را جاری وهمیشگی بیاد خواهیم داشت.ابن حافظه تاریخی و فراموش نکردن وظیفه تک تک کوشنده گان راه آزادی است !
به یاد آنان که تاریخی سرخ و جنگلی پرستاره را به جا گذاشتند وبه یاد پدران ومادران زندانیان سیاسی ازجمله پدر،کارگر مبارز محمد صالحی ،یادشان گرامی باد
با احترام وتسلیتی دوباره به محمود صالحی ونجیبه صالحی زاده ازفعالین ارزشمند جنبش کارگری


با احترام مینا زرین

Zan30128@hotmail.com

این پیام تقدیر، بپاس کارگرمبارزمامه حمه -محمد صالحی برای ارزش کارهایی که به نفع کارگران انجام دادوهمچنین دفاع وتلاش برای کمپین ازادی زندانی سیاسی فعال کارگری مبارز محمودصالحی فرزند ایشان داشت به محمود صالحی ونجیبه صالحی زاده ازفعالین ارزشمند جنبش کارگری تقدیم می شود.
همچنین در سایت های زیرین بچاپ رسیده است با تشکر از همکاری این عزیزان


http://www.dialogt.org/2009/november/salehi.html

http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-26-32/5322-2009-12-
01-02-31-13

http://eshterak-matalbejadid1.blogspot.com/2009/11/blog-post_30

http://www.brwska.org/fa/index.php?news=3757

http://p111272.typo3server.info/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=6584&tx_ttnews[backPid]
=23&cHash=70402b3048

http://www.ashti.se/dec09/09-12-01i.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر